လာေရာက္လည္ပတ္သူအားလံုးကို*တင္မ်ိဳးလင္း*မွထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္ခင္မ်ာ


Sunday, 31 March 2013

Phone အလကား ေျပာမယ္ LINE 3.2 For Pc & Mobile

Phone အလကား ေျပာမယ္ LINE 3.2 For Pc & Mobile  Mobile     iPhone / Android /     Windows / BlackBerry     PC     Windows / Mac OS X
မွာ အသံုးျပဳလုိ႔ရပါတယ္ http://line.naver.jp/en/ မွာေလ့လာနုိင္ပါတယ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေတာ့ အျခား အမ်ဳိးစားေတြနဲ႔သိပ္မကြာပါဘူး
ကြာတာတစ္ခုက ဟာသပံု ရုပ္ေျပာင္ေလးေတြ ပါတဲ့ အခ်က္ပါဘဲ  မႈရင္းဆိုဒ္မွာေလ့လာၾကည့္ပါ
Apk Download>>>go4up 

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...